หุ่นสวย เอวพลิ้ว ด้วยฮูล่าฮูป

ผลงานจากการค้นคว้าและสรุปข้อมูลความรู้

จากการทำโครงงาน เรื่อง

หุ่นสวย เอวพลิ้ว ด้วยฮูล่าฮูป

โดย

เด็กชายโชษิตา  คำปันนา ม.2/2

เด็กชายปฏิภาณ  แสนโส       ม.2/2

เด็กชายพนัสพงษ์  ไชยวงค์    ม.2/2

โครงงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

โรงเรียนมงคลวิทยา  จังหวัดลำพูน

ปีการศึกษา 2553

การจัดทำโครงงาน “หุ่นสวย  เอวพลิ้ว  ด้วยฮูล่าฮูป”  คณะผู้จัดทำมีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     ซึ่งสามารถสรุปเป็นความรู้ได้ดังนี้

ความอ้วน

1. ความหมายของความอ้วน

ครูสุดใจ (ความอ้วน , ออนไลน์.2553) ได้ให้ความหมายของความอ้วนไว้ว่า “ความอ้วน” หมายถึง ความอ้วนที่มากเกินไป มีน้ำหนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นไม่ใช่อ้วนกำลังดี อ้วนพองามหรือกำลังสวย คำว่า “อ้วน” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง มีเนื้อและไขมันมาก โต อวบ ซึ่งเป็นความหมายที่ไม่น่าปรารถนาของคนทั่ว ๆ ไป

2. ลักษณะของคนอ้วน

วิกิพีเดีย ( ลักษณะคนอ้วน , ออนไลน์ . 2553) ได้กล่าวถึงลักษณะของคนอ้วนไว้ว่า  ลักษณะของคนอ้วน เมื่อร่างกายได้รับไขมันมาก ไขมันส่วนเกินจะถูกเก็บสะสมไว้ตามส่วน  ต่าง ๆ  ของร่างกาย หากไขมันส่วนเกินเกินไปพอกพน หรือเก็บสะสมไว้ที่หน้าท้อง บริเวณอก ท่านก็จะมีรูปร่างอ้วนกลม เหมือนลูกแอปเปิ้ล ซึ่งคนที่มีรูปร่างแบบนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น เมื่อความอ้วนมากขึ้น ผู้ชายส่วนใหญ่จะสะสมไขมันไว้ ตามบริเวณเหนือเอวขึ้นมา ส่วนผู้หญิงจะสะสมไขมันในลักษณะเดียวกับผู้ชายต่อเมื่อเป็นผู้ที่อ้วนมาก ๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงส่วนใหญ่จะสะสมไขมันส่วนเกินไว้ตามส่วนบนของร่างกายและมีรูปร่าง อ้วนกลมคล้ายลูกแอปเปิ้ล ดังนั้นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจจึงเพิ่มขึ้นพอ ๆ กับของผู้ชาย นอกจากนี้มีแพทย์ได้ศึกษาความเจ็บปวดของคนที่มีรูปร่างอ้วนกลม พบว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเยื่อบุผนังมดลูกประมาณ 15 เท่า และมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ประมาณ 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีไขมันสะสมที่ตะโพก (ซึ่งรูปร่างลักษณะนี้คล้ายกับลูกแพร์) คนที่อ้วนมาก และอ้วนแบบตัวกลมคล้ายลูกแอปเปิ้ล โดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานจนที่ ควรจะเป็น ควรจะพิจารณาตัวเองว่า ต้องลดน้ำหนัก เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะช่วยลดอัตรา เสี่ยงต่อการเป็นโรคได้หลายโรค  ป้องกันเสียก่อน ดีกว่าจะแก้ไขทีหลัง เพราะอ้วนแล้วจะลดน้ำหนักลงได้ค่อนข้างยาก  ดังนั้นการกินอาหารในแต่ละวันควรจะลดปริมาณไขมันให้น้อยลง รวมทั้งปริมาณอาหารทั้งหมดด้วย คือกินให้พออิ่ม และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขจัดไขมันส่วนเกินออกไป

3. ผลเสียของความอ้วน

วิกิพีเดีย (ผลเสียของความอ้วน ,ออนไลน์ . 2553) ได้กล่าวถึงผลเสียของความอ้วนซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้

โรคเบาหวาน คนอ้วนมีสถิติเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนปกติถึง 5 เท่า เพราะเมื่อร่างกายมีไขมันมากขึ้น อินซูลินจะทำงานด้อยลงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จนกลายเป็นเบาหวาน

โรคความดันโลหิต คนอ้วนมีสถิติเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติถึง 3.5 เท่า เพราะเมื่อร่างกายมีไขมันสะสมมากขึ้น หัวใจต้องส่งเลือดออกไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ มากขึ้น ทำให้ความดันภายในหลอดเลือดสูงขึ้น

โรคหัวใจ คนอ้วนมีสถิติเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า เพราะเมื่อร่างกายมีไขมันสะสมมากขึ้น หัวใจต้องส่งเลือดออกไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ มากขึ้น ทำให้หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น

โรคเก๊าท์ (อาการ URATEMIA) คนอ้วนมีสถิติเป็นโรคเก๊าท์มากกว่าคนปกติถึง 3 เท่า ถ้าเรากินมากไปดื่มมากไป จะทำให้ปริมาณกรดยูริก (ของเสียที่ขับออกจากนิวเคลียสของเซลล์) ในเลือดสูง ทำให้เกิดการตกผลึกจับอยู่ตามไขข้อ มีอาการปวดทรมาน

โรคหลอดเลือดแข็งตัว โรคที่เกิดง่ายที่สุดสำหรับคนอ้วนคือ โรคที่เกิดจากอาการหลอดเลือดแข็งตัว อันเป็นผลนำไปสู่โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองแข็งตัว โรคความดันโลหัตสูง โรคเบาหวาน       โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด     โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองแข็งตัว อาจมีอาการเลือดออกในสมองหรือสมองขาดเลือด ส่งให้ผลเป็นอัมพาตได้

โรคไขมันในตับ ตับเปรียบเหมือนโรงงานเคมี ทำหน้าที่สันดาปและเป็นศูนย์กลางรับส่งสารต่างๆในร่างกาย หากร่างกายมีไขมันมาก ตับก็จะได้รับไขมันมากด้วย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้นานๆ ตับจะเสื่อมได้

โรคนิ่ว โรคนิ่วเกิดจากคลอเรสเตอรอลแข็งตัวจับกันเป็นก้อนนิ่ว อันมีผลมาจากร่างกายมีไขมันในเส้นเลือด (คลอเรสเตอรอล) สูง

โรคหลอดอาหารอักเสบ คนอ้วนจะมีไขมันที่หน้าท้องมาก และไขมันที่หน้าท้องนี้จะกดกระเพาะอาหาร ทำให้ภายในกระเพาะอาหารมีแรงดันสูงขึ้น น้ำย่อยจึงไหลย้อนกลับขึ้นไปที่หลอดอาหาร ส่งผลให้ผนังภายในหลอดอาหารถูกทำลาย มีอาการเรอเหม็นเปรี้ยว มีอาการปวด เป็นต้น

โรคนอนกรน อาการนอนกรน คือ อาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ขณะหลับ ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการมีไขมันจับอยู่ภายในหลอดลม ทำให้หลอดลมตีบและเกิดแรงดัน ส่งผลให้หายใจติดขัด หากเป็นเช่นนี้บ่อยๆ และนานๆ อาจทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้

อาการไขข้อเสื่อมและปวดบั้นเอว คนอ้วนจะมีน้ำหนักตัวมาก ทำให้บั้นเอวและข้อต่างๆโดยเฉพาะหัวเข่าต้องแบกรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไปอยู่ตลอดเวลา ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเอวอักเสบ        มีอาการเจ็บปวด และข้อเข่าเสื่อม

ฮอร์โมนเพศผิดปกติ ฮอร์โมนเพศละลายในไขมันได้ง่าย จึงพบว่า คนอ้วนมักมีฮอร์โมนเพศไม่สมดุล ส่งผลเสียต่างๆ เช่น เพศชาย จะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก เพศหญิง ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือขาดหาย เป็นหมัน มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม เป็นต้น

ฮูล่าฮูป

1. ประวัติของฮูล่าฮูป

วิกิพีเดีย (ฮูล่าฮูปคืออะไร , ออนไลน์ .2553) ได้กล่าวถึงฮูล่าฮูปไว้ว่า  ฮูล่าฮูป (hoola hoop) มีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยกรีกแล้ว คนกรีกเล่นฮูล่าฮูปเพื่อออกกำลังกาย ในสมัยนั้นอุปกรณ์ทำมาจากไม้ ไม้ไผ่ หญ้า แต่ในปัจจุบันมักใช้วัสดุเป็นพลาสติก โดยสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กีฬาทั่วไป ช่วงนี้เด็ก ๆ กำลังปิดเทอมใหญ่อยู่ที่บ้านก็สามารถหาเล่นได้แถมยังใช้พื้นที่น้อยอีกด้วย

ในช่วงเวลาต่อมา ประเทศอังกฤษสมัยทศวรรษที่ 14 ได้ดัดแปลงนำเอาฮูล่าฮูปมาใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็ก และในสมัยทศวรรษที่ 19 ทหารของประเทศอังกฤษได้นำเอาฮูล่าฮูปมาใช้ในการออกกำลังกายโดยการเต้นบนหมู่ เกาะฮาวาย

มิสเตอร์ฮูล่าฮูป (ฮูล่าฮูป , ออนไลน์ .2553) ได้ค้นคว้าเรื่อง ฮูลาฮูป ไว้ว่า เป็นของเล่นของคนยุคเบบี้บูมที่สร้างกระแสไปทั่วโลกเมื่อทศวรรษ 1950 เป็นอุปกรณ์สำหรับการฟิตซ้อมร่างกาย ฮูปเป็นของเล่นโบราณที่วิวัฒนาการมาจากเถาองุ่นแห้งในยุคอียิปต์โบราณ และถูกพรรณนาไว้เป็นรูปภาพบนแจกันในเอเธนส์ในช่วงศตวรรษที่ 5 แต่ฮูปวันนี้ทั้งใหญ่ หนัก หรูหรา และพกพาง่ายกว่าฮูปสมัยก่อน อีกทั้งยังแปลงร่างจากของเล่นเด็กมาเป็นอุปกรณ์การออกกำลังกาย เต้น แอโรบิก และเส้นทางสู่การรู้แจ้ง  การเล่นฮูปในขณะนี้ได้วิวัฒนาการไปสู่ฮูปแดนซ์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกาย การบำบัด และการทำสมาธิสำหรับผู้ใหญ่ทุกวัย และทุกระดับ การเล่นฮูปมักถูกเรียกว่า โยคะแบบใหม่ จากประโยชน์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  ในทศวรรษ 1950 ฮูปเป็นเพียงของเล่นสำหรับเด็กและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแค่การทำให้ฮูปหมุนอยู่รอบเอวเท่านั้น  แต่ตอนนี้ฮูปเป็นที่นิยมคลั่งไคล้ไปทั่วโลก   เมื่อบริษัทแวม-โอเปิดตัวฮูลาฮูปในปี 1958 ปรากฏว่าห่วงพลาสติกน้ำหนักเบามือ ขายไปทั้งสิ้น 20 ล้านอันในช่วงหกเดือนแรกของการผลิต ไม่มีสิ่งใดจะสร้างกระแสในประเทศได้เท่าฮูลาฮูปมาก่อน ฮูปยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับการเปรียบเทียบความคลั่งไคล้ทั้งหมดภายในประเทศ   โจนาธาน แบกซ์เตอร์ ผู้ก่อตั้งฮูปพาร์ท เริ่มเล่นฮูปมาตั้งแต่เมื่อ 16 ปีที่แล้ว เพื่อรักษากระดูกไหปลาร้าที่หัก  กล่าวว่า มันช่วยรักษาอาการของเขาได้จริงๆ วันหนึ่งเขาพบว่าอาการอารมณ์แปรปรวนของตัวเองหายไปแล้ว และมีความสุขมาก จึงคิดว่าการเล่นฮูปเป็นการเยียวยาแบบหนึ่ง ฮูลาฮูปได้แพร่หลายในหลายประเทศ  อีกทั้งยังได้เข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรกในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 23  เมื่อพุทธศักราช 2527   ณ นครลอสแองเจลิส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเข้ามาประกอบการเล่นยิมนาสติกลีลา และไม่เคยตกยุคมาจนถึงปัจจุบันนี้

2. ประโยชน์ของฮูล่าฮูป

วิกิพีเดีย (ประโยชน์ของฮูล่าฮูป ,ออนไลน์ .2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของฮูล่าฮูปไว้ว่า  ประโยชน์ของการเล่นฮูล่าฮูป คือ ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดี จากการที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงาน ซึ่งทำให้มีการไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นทำให้ปริมาณของพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้นั้นมาจากการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงาน ทำให้ร่างกายมีปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายมีน้ำหนักลดลง จากการศึกษาของ American Council on exercise พบว่าการเล่นฮูล่าฮูปนาน 30 นาที สามารถเผาผลาญพลังงานได้มากถึง 200 แคลอรี

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่ม ความกระชับและแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง และหลังส่วนล่าง ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย (Core muscle) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก รวมทั้งส่งผลให้กล้ามเนื้อสะโพก เอว และก้น มีความกระชับมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย (Core muscle) ทำให้ระบบประสาทสัมพันธ์ และการทรงตัวพัฒนาดีขึ้น ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาบุคลิกภาพ รูปร่าง ทรวดทรง โดยเฉพาะรอบเอวให้ได้สัดส่วนสวยงาม  เพิ่มสมรรถนะทางด้านแอโรบิค โดยทำให้หัวใจมีความแข็งแรง อดทนเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ความดันลดต่ำลง  และเป็นการฝึกสมาธิอีกทางหนึ่ง

3. วิธีการเล่นฮูล่าฮูป

วิกิพีเดีย (วิธีการเล่นฮูล่าฮูป , ออนไลน์ .2553) ได้กล่าวถึงวิธีการเล่นฮูล่าฮูปไว้ว่า  วิธีการเล่น      ฮูล่าฮูป  ดูขนาดตัวเราก่อนอันดับแรก สำหรับผู้ใหญ่ควรเป็นฮูปที่วงกว้างๆ อาศัยใช้แรงเหวี่ยงจากตัวเรา ทดลองหมุนโยกตัวเองเป็นวงกลมก่อนโดยไม่ใช้ฮูป ยืนตรง กางขาเล็กน้อย ชูแขนขึ้น    ย่อเข่านิดๆ พร้อมเหวี่ยงเอว  เฉพาะช่วงเอวเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งตัว) ให้เป็นวงกลมวงกว้าง ค่อนข้างเร็วดู  เมื่อเริ่มคล่องให้ลองกับฮูปได้เลย  ซึ่งจะต้องให้ฮูปสัมพันธ์กับจังหวะเมื่อวงฮูปเหวี่ยงอยู่รอบขอบเอว

ส่วนมิสเตอร์ฮูล่าฮูป (ฮูล่าฮูป , ออนไลน์ .2553) ได้บอกถึงวิธีการเล่นฮูล่าฮูปให้ได้ผลดีมากที่สุดดังนี้

1. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการฝึกทุกครั้ง

2. ยืนแยกเท้าประมาณช่วงไหล่เพื่อให้ขาทั้งสองข้างรับน้ำหนักเท่าๆกัน และเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่เข่า

3. นำห่วงมาคล้องลำตัวให้อยู่ระดับเอว

4. มือทั้งสองข้างจับที่ห่วงในตำแหน่งใกล้ลำตัว พยายามถือห่วงให้ขนานกับพื้น จะช่วยให้เวลาเหวี่ยงทำได้ง่ายขึ้น

5. ถ้าถนัดมือขวา ให้ออกแรงเหวี่ยงจากมือและไหล่ขวาไปทางด้านซ้าย ให้ห่วงขนานกับพื้น โดยยังไม่หมุนเอว  เหวี่ยงจนห่วงสามารถเลี้ยงอยู่ที่เอวได้มากขึ้น จึงส่ายเอวมารับห่วง แต่ต้องระวังไม่ส่ายเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่อบริเวณเอวได้ ควรควบคุมการส่ายด้วยการเกร็งรอบเอวไปด้วย

6.ในการเล่นฮูล่าฮูปแต่ละครั้ง ความหนัก ความนาน และความถี่ของการเล่น ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อายุ เพศ รวมถึงโรคประจำตัวที่อาจมีผลต่อการเล่นของแต่ละคน  จึงควรเริ่มฝึกจากใช้ฮูล่าฮูปที่มีน้ำหนักเบาๆก่อน   เวลาหรือจำนวนรอบที่หมุนน้อย และควรให้ร่างกายได้พัก อาจฝึกวันเว้นวัน  เมื่อร่างกายมีความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มเวลาหรือจำนวนรอบในการหมุน แล้วจึงเพิ่มน้ำหนักของฮูล่าฮูปที่ใช้

7.ความหนักของการฝึกฮูล่าฮูปยังสามารถเพิ่มได้จากความเร็วในการหมุน โดยในการฝึกแต่ละครั้ง ควรเริ่มฝึกด้วยความเร็วในการหมุนห่วงน้อยๆ ก่อน หรือใช้เพลงประกอบที่มีจังหวะไม่เร็วมาก  ฝึกวันเว้นวัน เมื่อร่างกายมีความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น แล้วค่อยๆ เพิ่มความเร็วในการหมุนห่วง หรือใช้เพลงที่มีจังหวะเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเล่นฮูล่าฮูป ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้าง  ซึ่งมิสเตอร์ฮูล่าฮูป (ฮูล่าฮูป , ออนไลน์ .2553) ได้ให้ข้อแนะนำไว้ว่า

1.เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เข่าและเอว จึงไม่ควรโยกหรือหมุนเข่าโดยรอบ และไม่ควรหมุนเอวเป็นวงกว้าง  ควรหมุนฮูล่าฮูปด้วยกล้ามเนื้อรอบเอวหรือให้รู้สึกว่าใช้เอวในการควบคุมการหมุนของฮูล่าฮูป

2.ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรือเคยได้รับบาดเจ็บที่เข่าหรือเอว ผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายเสื่อมถอย และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

3.ควรหลีกเลี่ยงการใช้ที่คอ เนื่องจากกระดูกข้อต่อบริเวณคอถือว่าเล็กและละเอียดอ่อนมาก โอกาสที่จะเคลื่อนหรือได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสูง จะส่งผลโดยตรงต่อความผิดปกติของระบบประสาท กล้ามเนื้อ ดังนั้นผู้ที่นำฮูล่าฮูปมาเหวี่ยงที่คอจะต้องเป็นผู้ที่มีกล้ามเนื้อรอบๆคอที่แข็งแรงหรือไม่ก็ใช้ฮูล่าฮูปที่มีน้ำหนักน้อยมากมาก่อนหรือใช้มานาน

4.ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฮูล่าฮูปที่เข่าและข้อศอก ความจริงแล้วข้อเข่ากับข้อศอก ธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้งอกับเหยียด เหมือนกับบานพับประตูหรือหน้าต่าง แต่สำหรับมนุษย์อาจหมุนได้บ้างนิดหน่อย ดังนั้นการหมุนข้อเข่าเป็นวงกว้างก็ไม่ได้ส่งผลดีร่างกายเลย คนที่เหวี่ยงฮูล่าฮูปที่เอวหรือที่เข่า แล้วหมุนเข่ามากๆ จะทำให้ข้อเข่าเกิดการบาดเจ็บได้เช่นกัน

5.ควรใช้การฝึกความแข็งแรง อดทน ของกล้ามเนื้อรอบเอวด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย

6.การหมุนหรือส่ายฮูล่าฮูป อาจไม่เพียงพอต่อการเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอด ควรเพิ่มการเคลื่อนไหวในขณะหมุน/ส่ายให้มากขึ้น หรือใช้การออกกำลังกายวิธีอื่นร่วมด้วย

7.ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการใช้ฮูล่าฮูป

8.การใช้ฮูล่าฮูปให้ได้ผลดี ควรดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ  5 หมู่ และถ้าต้องการลดพุง ควรลดหรืองดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม

ส่วนเคซีทีวี ออนไลน์ (การเต้นฮูล่าฮูปให้ถูกวิธี , ออนไลน์ .2553) ได้ลงคำเตือนของ นางสุนทรีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค เกี่ยวกับการเล่นฮูลาฮูปให้ถูกวิธีไว้ว่า  การออกกำลังกายประเภทฮูล่าฮูบ ควรจะเล่นให้พอดี ไม่หักโหมมากจนเกินไป ระบุบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และผู้สูงอายุควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเต้น ในขณะนี้การออกกำลังกายด้วยการเล่นฮูล่าฮูบกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย ใช้พื้นที่น้อย สนุก ทั้งนี้ในส่วนการออกกำลังกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ก็จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้ดี สำหรับผู้ที่ต้องการจะบริหารเอว สะโพก กล้ามเนื้อขา และเข่า จะช่วยเสริมสร้างความกระชับและแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง และหลังส่วนล่าง ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกาย ความยืดหยุ่นของข้อต่อและกระดูกต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ระบบประสาทสัมผัส และการทรงตัวพัฒนาดีขึ้น ซึ่งสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 200 แคลอรี จากการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงาน ช่วยเพิ่มระดับการหมุนเวียนของเลือดสู่สมอง ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า เกิดการทรงตัวที่ดี มีรูปร่างและท่วงท่าการเดินที่สง่างาม   ทั้งนี้การออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูบที่ถูกต้อง ควรจะมีการวอร์มอัพยืดเหยียด กล้ามเนื้อ ข้อต่อต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย ใช้เวลาประมาณ       8 – 10 นาที และในช่วงออกกำลังกาย ใช้เวลาประมาณ 15 – 25 นาที โดยเพิ่มความแรงจนชีพจร(การเต้นของหัวใจ)เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 20 – 40 % เช่น เดิม 80 ครั้ง/นาที เป็น 100 – 140 ครั้ง/นาที และช่วงคูลดาวน์ ผ่อนคลาย ใช้เวลาประมาณ 8 – 10 นาที เน้นจังหวะช้าลง ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายการหายใจด้วยการหายใจลึกๆ ยาวๆ เพื่อผ่อนคลายและถนอมหัวใจ นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค ยังได้ฝากให้ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายชนิดนี้ ควรตรวจสอบวัสดุที่นำมาประกอบ ทั้งในเรื่องของน้ำหนัก และเส้น รอบวง อีกทั้งเครื่องหมายการค้าที่ได้มาตรฐาน ควรออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสม กับวัย อายุ และการเต้นโดยใช้อวัยวะของร่างกาย คือต้นคอ หัวเข่า นอกจากนี้ควรเล่นในปริมาณที่น้อยก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มระยะเวลา ให้มากขึ้นในภายหลัง ไม่หักโหมในการเล่นเพราะอาจจะเกิดปัญหาการบาดเจ็บได้ง่าย

4. การประยุกต์ใช้ฮูล่าฮูปในการเล่นเกม

มิสเตอร์ฮูล่าฮูป (ฮูล่าฮูป , ออนไลน์ .2553) ได้แนะนำการใช้ฮูล่าฮูปประกอบการเล่นเกมเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น 2 เกม ดังนี้

4.1.วิ่งผลัดฮูลาฮูป

อุปกรณ์และผู้เล่น

1. ฮูลาฮูป ทีมละ   1  เส้น

2. กรวยหรือวัสดุอื่นๆ    2  อัน

3. จำนวนผู้เล่น     8-15 คน (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้)

วิธีเล่น/กติกา

1.      นำกรวยมาตั้งห่างกัน ประมาณ 10-20 เมตร (ปรับระยะได้)

2.      ให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง หลังกรวยแรก

3.      ผู้เล่นคนที่ 1 นำห่วงมาถือไว้

4.      เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณ เริ่มแข่งขัน ผู้เล่นคนที่ 1 หมุนฮูลาฮูปที่เอว ให้เดิน/วิ่ง จากจุดเริ่มต้นกรวยแรกไปอ้อมกรวยที่ 2  กลับมาเปลี่ยนกับผู้เล่นคนที่ 2

5.      ผู้เล่นคนที่ 2 ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เล่นคนที่ 1  ทำแบบนี้จนครบทุกคน จนคนสุดท้ายกลับมาถึงจุดเริ่มต้น ถือว่าเกมส์สิ้นสุด

6.      ถ้าขณะเดิน/วิ่งไป ห่วงเกิดหลุดลง ให้ผู้ตัดสินหยุดผู้เล่นคนนั้นไว้ แล้วให้หมุนฮูลาฮูปให้ได้ก่อน แล้วจึงปล่อยให้เดิน/วิ่งต่อไป

7.      ทีมใดผู้เล่นหมดก่อนถือเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ หากผู้เล่นมีความสามารถในการหมุนห่วงได้เป็นอย่างดี อาจเพิ่มอุปกรณ์ให้กับผู้เล่นอีกได้ เช่น ลูกบอล เสื้อ เป็นต้น

4.2.ฮูลาฮูปวิบาก

อุปกรณ์และผู้เล่น

1. ฮูลาฮูป ทีมละ   1  เส้น

2. กรวยหรือวัสดุอื่นๆ    1  อัน

3. ผลไม้ เช่น กล้วยหอม  แอปเปิ้ล   ส้ม  ฯลฯ

4. เข็ม ด้าย (เข็มมีขนาดใหญ่กว่าปกติ)

5. เสื้อยืด/เสื้อมีกระดุมด้านหน้า/เสื้อคนไข้

6. ถุงหิ้วพลาสติก เชือก

7. จำนวนผู้เล่น     8-15 คน (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้)

วิธีเล่น/กติกา

1.      ให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง หลังกรวย

2.      นำอุปกรณ์มาใส่ถุงๆ แยกแต่ละชนิด เช่น กล้วย 1 ผล/1 ถุง,  เข็มและด้าย ,เสื้อ 1 ตัว เป็นต้น

3.      นำถุงอุปกรณ์มาผูกกับเชือก แล้วนำไปแขวนกับเพดาน/ฝ้า/อื่นๆ  ที่ตำแหน่งใกล้กัน โดยให้สูงระดับศีรษะของผู้เล่น สามารถเอื้อมหยิบได้

4.      ระยะห่างระหว่างกรวยกับตำแหน่งที่แขวนถุงอุปกรณ์ ประมาณ 5-10 เมตร (ปรับระยะได้)

5.      ผู้เล่นคนที่ 1 นำห่วงมาถือไว้ เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณ เริ่มแข่งขัน ผู้เล่นคนที่ 1 หมุนฮูลาฮูปที่เอว ให้เดิน/วิ่ง จากจุดเริ่มต้นหลังกรวยไปถึงตำแหน่งที่แขวนถุงอุปกรณ์ เช่น  ถุงกล้วย  ให้ผู้เล่นหมุนห่วงไปด้วย แล้วแก้เชือก  เปิดถุง ปอกกล้วย กินกล้วยจนหมดปาก แล้วจึงเดินหรือวิ่งกลับมาเปลี่ยนกับเพื่อนคนต่อไป ผู้เล่นคนสุดท้ายทำกิจกรรมเสร็จแล้วกลับมาถึงจุดเริ่มต้น(กรวย) ถือว่าเกมส์สิ้นสุด

6.      ถ้าขณะเดิน/วิ่งไป หรือทำกิจกรรมอยู่  ห่วงเกิดหลุดลง ให้ให้ผู้ตัดสินหยุดผู้เล่นคนนั้นไว้ แล้วให้หมุนฮูลาฮูปให้ได้ก่อน แล้วจึงปล่อยให้เดิน/วิ่ง หรือทำกิจกรรมต่อ

7.      ทีมใดผู้เล่นหมดก่อนถือเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ -ควรกำหนดลำดับถุงอุปกรณ์เพื่อให้ทีมผู้เล่นจัดวางตัวให้เหมาะสมกับความยากง่ายในการทำกิจกรรม   หากไม่จัดลำดับไว้จะมีความแตกต่างระหว่างทีมมาก  เช่น   1. กล้วย    2. ส้ม   3. … 4. ….. 5. …. 6. …. 7. เข็มและด้าย  8. เสื้อ    เป็นต้น

-ถ้าเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีที่แขวน ก็ให้มีคนคอยส่งอุปกรณ์ให้ และไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกก็ได้

……………………………………………………………………………………

16 Responses to “หุ่นสวย เอวพลิ้ว ด้วยฮูล่าฮูป”

 1. neil says:

  boris@tulip.jag” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 2. antonio says:

  calling@forays.agnese” rel=”nofollow”>.…

  спасибо!…

 3. luis says:

  hosses@tony.swaggering” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 4. Jay says:

  pirate@forts.incontrovertible” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 5. hugh says:

  transgressed@incubi.glorify” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!…

 6. Maurice says:

  reverie@summing.emptied” rel=”nofollow”>.…

  good….

 7. sam says:

  marble@crumlish.tulips” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 8. Lonnie says:

  artful@crucially.obstinate” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 9. Dana says:

  effluvium@leonato.elizabethans” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 10. Willie says:

  amicably@rioting.gunpowder” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 11. Ray says:

  distillers@faro.relies” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 12. nick says:

  gratitude@commuting.outright” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 13. marvin says:

  ditmars@invitees.armchairs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. Carlton says:

  maybe@cockroaches.verloop” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 15. kenny says:

  outfielder@frohock.prayer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 16. Troy says:

  adversary@throwin.milton” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.