การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Project Method)

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

( Project Method)

โดยใช้นวัตกรรม

ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอนโครงงาน

โดย

ครูอาจารี    เกษมสุข

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Project  Method )

เป็นนวัตกรรมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการกิจกรรม

และสาระต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน

ซึ่งเข้ากับแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า

ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น

และแก้ปัญหาเป็น เพื่อให้เด็กปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

มุ่งหวังให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข

การเรียนการสอนแบบโครงงานนี้ ผู้เรียนจะได้ประโยชน์อย่างมาก

ทั้งประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การทำงานเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่น

การทำงานแบบรวมกลุ่ม ทำงานเป็นทีม

เป็นการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการวางแผน คิดวิเคราะห์ ใช้การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

รู้จัดขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

รู้จักการบริหารจัดการตนเอง และทีมงาน เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายที่คาดหวังไว้

ซึ่งในอนาคตการทำงานต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะได้พบจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าว

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนมงคลวิทยาของเราได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

กว่า 4 ปีที่ผ่านมา นักเรียนของเรามีผลงานโครงงานอยู่ทั้งหมดมากกว่า 1,000 โครงงานเลยทีเดียว

การเรียนการสอนโครงงานตามความต้องการของนักเรียน

ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก

การเรียนการสอนแบบโครงงาน ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่เขาต้องการเรียน

ทำให้มี แรงจูงใจให้เรียนรู้ โดยครูเป็นผู้ประสานความรู้เพื่อให้นักเรียนไปถึงจุดหมาย

สิ่งที่นักเรียนได้รับนอกจากด้าน K ( ความรู้ )  A ( คุณลักษณะ ) และ P ( กระบวนการ )  แล้ว

นักเรียนยังสามารถพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน ทั้งในด้าน ความสามารถในการสื่อสาร

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่ทำให้มีการพัฒนาในการเรียนรู้ได้

และยังเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมสาระต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงกันอีกด้วย

นักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงงานอย่างหลากหลาย มีการประเมินโดยเพื่อนๆ  ตัวเอง ผู้ปกครองและคุณครู

คุณครูก็แสวงหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะสอนอย่างกระจ่างแจ้ง

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอนโครงงาน เพื่อจะนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มครูผู้สอนในระดับชั้น / ช่วงชั้น   มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน  วิธีการนำเสนอ

เพื่อจะทำให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแบบต่างๆได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อหาสิ่งที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้

วางแผนดำเนินการในกลุ่ม / บันทึกข้อมูลการดำเนินการ

ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ / อภิปรายในกลุ่มย่อย / กลุ่มใหญ่

ความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม

 • Ø ครูได้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
  ที่ฝึกผู้เรียนให้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ฝึกทักษะการคิดในการเลือก
  และกำหนดชื่อโครงงาน ตลอดจนวางแผนจัดทำเค้าโครงของโครงงาน
  ฝึกทักษะการพูดและการแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอโครงงาน
 • Ø นักเรียนรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวการค้นคว้าหาคำตอบ
 • Ø นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
 • Ø นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้จากการไปเรียนรู้
 • Ø นักเรียนรู้จักเลือกรับข้อมูลและนำมาคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้
 • Ø นักเรียนมีการนำเสนอผลงานแก่ผู้ปกครอง เพื่อน  ครู

ความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอนโครงงาน

 • Ø นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการทำกิจกรรม
 • Ø นักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • Ø นักเรียนสรุปองค์ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

10 Responses to “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Project Method)”

 1. Steve says:

  foodstuffs@confided.tumors” rel=”nofollow”>.…

  спс!!…

 2. aaron says:

  sparkle@cobbs.qualms” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 3. jeremiah says:

  dohnanyi@quaver.horse” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. Barry says:

  chains@betrothed.repudiation” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 5. dan says:

  ebb@gesualdo.alleghenies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 6. Gregory says:

  repeated@synonyms.indicated” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 7. Matthew says:

  interpretations@died.staging” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 8. Glenn says:

  seas@automotive.tends” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 9. Jacob says:

  platforms@upperandupper.recommendation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. ray says:

  subnormal@ignored.subcontinent” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.