โรงเรียนของเรา

“โรงเรียนมงคลวิทยาเป็นสถานศึกษาชั้นนำ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า”

 

โรงเรียนมงคลวิทยา