ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐธาริณี ต๊ะน้อย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงคลวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐธาริณี ต๊ะน้อย ศิษย์เก่าโรงเรียนมงคลวิทยา ที่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดเรียงความในประเด็น “ชีวิตวิถีใหม่ กับวัฒนธรรมไทย” ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ซึ่งตอนนี้น้องเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร ห้อง gifted-math ค่ะ

โรงเรียนมงคลวิทยา